Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana /LVIII-068; SMEPRO 2/

PROGRAMMA Projekts SMEPRO 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. PROJEKTA NOSAUKUMS ENG “Development of Zemgale`s business environment and promotion of enterpreneurs` competitiveness”/SMEPRO 2 …

Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē /Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006/

PROJEKTA MĒRĶIS Aktualizēt problēmas ģimenēs, kuras izraisījusi ilgstoša covid -19 pandēmija un tai sekojošais karš Ukrainā, kas var novest pie straujas ģimeņu labklājības līmeņa pazemināšanās un ar to saistītajām problēmām. …

PROTI un DARI! /Nr. 8.3.3.0/15/I/001/

PROJEKTA MĒRĶIS Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekts “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, …

Amatu prasmes tūrisma telpā /Tour de Crafts, Nr.LLI-539/

PROGRAMMA Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam. Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, …

Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai /Med-Craft, Nr.LLI-532/

PROGRAMMA Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, …

Zaļā lauksaimniecība bez robežām /BAG, Nr.ENI-LLB-1-117/

PROGRAMMA Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam Šīs ES finansētās programmas stratēģiskais mērķis ir nostiprināt savstarpējās attiecības, palielināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp …