Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem”, “IZPROTI, IEKĻAUJIES, SĀC”/2023.LV/UKR_KO/2/

PROJEKTA MĒRĶIS IZPROTI – kādā kultūrvēturiskajā vidē esi nonācis, kādas ir vietējās sabiedrības vērtības, kultūra, vēsture, tradīcijas. IEKĻAUJIES – esi kopā, sadarbojies, interesējies, iesaisties pasākumos, mācies valodu, cieni valsti, novadu …

Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana /LVIII-068; SMEPRO 2/

PROGRAMMA Projekts SMEPRO 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. PROJEKTA NOSAUKUMS ENG “Development of Zemgale`s business environment and promotion of enterpreneurs` competitiveness”/SMEPRO 2 …

Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē /Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006/

PROJEKTA MĒRĶIS Aktualizēt problēmas ģimenēs, kuras izraisījusi ilgstoša covid -19 pandēmija un tai sekojošais karš Ukrainā, kas var novest pie straujas ģimeņu labklājības līmeņa pazemināšanās un ar to saistītajām problēmām. …

PROTI un DARI! /Nr. 8.3.3.0/15/I/001/

PROJEKTA MĒRĶIS Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekts “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, …

Amatu prasmes tūrisma telpā /Tour de Crafts, Nr.LLI-539/

PROGRAMMA Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam. Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, …

Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai /Med-Craft, Nr.LLI-532/

PROGRAMMA Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, …