Zaļā lauksaimniecība bez robežām /BAG, Nr.ENI-LLB-1-117/

PROGRAMMA Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam Šīs ES finansētās programmas stratēģiskais mērķis ir nostiprināt savstarpējās attiecības, palielināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp …

Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām /BEE, Nr.LLI-138/

PROGRAMMA Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot …

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). PROJEKTA MĒRĶIS Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību …