Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai /Med-Craft, Nr.LLI-532/

6 jūlijs 2020
Iepriekšējā Nākamā

PROGRAMMA
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

PROJEKTA NOSAUKUMS ENG
“Craftsmanship as Medicine for Deprived Communities”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS – 01.06.2020. – 31.05.2021. (24 mēneši)

VADOŠAIS PARTNERIS
– Anīkšču mākslas inkubators – mākslas studija, LT

PROJEKTA PARTNERI
– Panevēžas Biznesa centrs, LT
– Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, LV

PROJEKTA VISPĀRĒJAIS MĒRĶIS
Projekts motivēs un iedrošinās šīs grupas pārstāvjus iesaistīties izglītojošos un sociāli ekonomiskos procesos, kas atraisītu viņu potenciālu un mainītu dzīves, kā arī lai kļūtu par paraugu citiem savu kopienu pārstāvjiem.

Projekta vispārējais mērķis ir stimulēt trūcīgo kopienu sociāli ekonomiskās aktivitātes attālās Latvijas-Lietuvas pierobežas teritorijās piedāvājot apmācības un pašnodarbinātības iespējas amatniecības jomā tādējādi risinot bezdarba un degradācijas problēmas nelielos lauku ciematos.

Projekts to mēģinās sasniegt, izveidojot trūcīgo kopienu pārstāvjiem speciālu pielāgotu apmācību sistēmu, t.sk. izstrādājot metodoloģiju darbam ar šo konkrēto mērķa grupa, kā arī apmācot 40 amatniekus kā mentorus, kas tālāk strādās ar 180 izvēlētiem trūcīgo kopienu pārstāvjiem nododot viņiem amatniecības prasmes tādās nozarēs kā tekstils, adīšana, keramika, kokapstrāde, papīrs un iepakojums un tml. Trūcīgo kopienu pārstāvjiem projekts piedāvās teorētiskās apmācības un praktiskas radošās darbnīcas, kā arī nodrošinās koučingu un mentoringu.

Pilnveidot un uzlabot Latvijas-Lietuvas pierobežas biznesa vidi ar tādu aktivitāšu palīdzību, kuras stimulētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas radošās amatniecības jomā, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Projekts ir veidots, lai risinātu divas galvenās problēmas, ar ko saskaras amatnieki. Tās ir: konkurētspējīga produkta izveide un jaunu noietu tirgu atrašana.

MĒRĶA GRUPA
Sociālo riska grupu pārstāvji – jaunieši bezdarbnieki, t.sk. jaunie vecāki, pirms-pensijas vecuma bezdarbnieki un seniori, kas dzīvo attālās lauku teritorijās Dobeles novadā (Latvija), Utenas un Panevežu rajonos (Lietuva).

PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI
1. Projekta vadība.
Stratēģiskā un vispārējā pārvaldība (administrēšana, plānošana un koordinēšana) veiksmīgai projekta aktivitāšu īstenošanai.
2. Uzņēmējdarbības atbalsta modeļa attīstība.
– Apmācību programmas izstrāde.
– Infrastruktūras modernizēšana un aprīkojuma iegāde uzņēmējdarbība sveicināšanai.
3. Apmācības un radošās darbnīcas.
– 5 radošās darbnīcas (tekstila, stikla, koka, keramikas un papīra).
– Mentoru atbalsts, mācību un pieredzes apmaiņas vizītes Latvijas un Lietuvas mājražotājiem.
4. Infrastruktūras modernizēšana.
5. Komunikācija.
Sabiedrības informēšana par projekta aktivitātēm un rezultātiem amatnieku apmācību semināros,
radošajās darbnīcās, izstādēs un citos pasākumos.
Informācija programmas mājas lapā www.latlit.eu, partneru mājas lapās, jaunradītajā IT platformā,
sociālos medijos un vizuālos materiālos.

PROJEKTA GALVENIE REZULTĀTI
– Izstrādāta rokasgrāmata “MOTIVĒTI RADĪT” mentoriem darbam ar maznodrošinātām kopienām (LV, LT, ENG). Rokasgrāmatā apkopotas metodes kā strādāt un motivēt sociālā riska grupas / maznodrošināto kopienu cilvēkus uzsākt savu uzņēmējdarbību kādā no amatniecības jomām.

Metodikas rokasgrāmata “MOTIVĒTI RADĪT”

Methodologocal Handbook “MOTIVATED TO CREATE”

– Apmācīti 40 vietējie amatnieki kā mentori darbā ar sociālā riska grupas cilvēkiem.
– Apmācīti 180 sociālā riska grupas cilvēki kādā no amatniecības jomām -.
– Noorganizētas radošās meistardarbnīcas un sniegtas individuālās konsultācijas, mentoru-amatnieku vadībā, 120 sociālā riska grupas cilvēkiem, attīstot praktiskās iemaņas dažādās amatniecības nozarēs – tekstilizstrādājumi un adīšana, keramika, kokapstrāde, āda, papīrs un iepakojums.
– Uzlabota infrastruktūra uzņēmējdarbības veicināšanai 5 nozarēs.

PROJEKTA KOPĒJAIS BUDŽETS
EUR 217 126, tai skaitā ERAF finansējums – EUR 184557,10

Projekta koordinatore: Evija Kalniņa – evija.kalnina@dobele.lv; tālr. 63700142

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

www.latlit.eu, www.europa.eu

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk