Izdota rokasgrāmata “MOTIVĒTI RADĪT” mentoriem-amatniekiem

24 augusts 2021 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

2020.gada oktobra beigās, projekta “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai” ietvaros, tiešsaistē pirmo reizi tikās praktizējošu psihologu-ekspertu grupa no Latvijas un Lietuvas. No Latvijas puses ekspertu grupā piedalījās psiholoģe Dita Leinerte. Tikšanās iemesls bija kopīgi uzsākt veidot metodikas rokasgrāmatu mentoriem-amatniekiem, kas turpmāk būs labs ceļvedis ne tikai amatniekiem, bet jebkuram interesantam, kas vēlēsies nodot savas amata prasmes sociālā riska grupas cilvēkiem, tos apmācot vai iesaistot radošās darbnīcās.

Šobrīd darbs pie rokasgrāmatas “MOTIVĒTI RADĪT” izstrādes ir paveikts. Tā ir pieejama ikvienam interesentam gan drukātā veidā kā brošūra Dobeles PIUAC birojā, gan kā e-grāmata trīs valodās (latviešu, lietuviešu, angļu) – pic.dobele.lv/project/med-craft/.

Rokasgrāmatā aprakstīta metodika, kā strādāt ar maznodrošinātu kopienu pārstāvjiem, lai motivētu un sagatavotu viņus iekļaušanai darba tirgū, īpaši, nodarbinātībai amatniecības jomā. Šī rokasgrāmata ir domāta kā galvenais atbalsts un padomdevējs mentoriem – vietējiem amatniekiem, kas strādās ar maznodrošināto kopienu pārstāvjiem un, darbojoties uz vietas darbnīcās, sniegs praktiskas iemaņas darbam dažādās amatniecības nozarēs, piemēram, tekstilapstrādē, adīšanā, keramikā, kokapstrādē, iepakojuma izveidē, u.c.

Šīs rokasgrāmatas izpratnē “mentors” ir profesionāls amatnieks, kurš ir gatavs brīvprātīgi strādāt ar maznodrošināto kopienu pārstāvjiem.
Rokasgrāmatas ievaddaļā sniegts neliels ieskats amatniecībā un raksturoti maznodrošināto kopienu pārstāvji, kā arī viņu nodarbinātības iespējas kādā no amatniecības jomām. Turpmāk tiek aprakstīti psiholoģiski un motivējoši paņēmieni, kuri noderēs darbā ar maznodrošinātām personām, lai novērtētu viņu pašreizējās prasmes, intereses, vajadzības un motivāciju strādāt, kā arī labāk izprastu šo cilvēku domas, emocijas un ķermeniskās reakcijas. Rokasgrāmatā ir aprakstīti ieteikumi, kādu pieeju un metodiku izvēlēties darbam ar maznodrošināto kopienu pārstāvjiem, piedāvātas vairākas apmācību teorijas un modeļi. Tāpat tiek aprakstīti mentoringa praktiskie aspekti, individuālās un grupu koučinga tehnikas, kā arī metodes, kuras mentori varētu izmantot apmācību procesā. Rokasgrāmatā ir ietverti arī praktiski uzdevumi un ieteikumi.

Raksturojot dažādus maznodrošināto personu tipus, rokasgrāmatas ievaddaļa iepazīstina ar septiņiem dažādiem cilvēkiem un viņu raksturiezīmēm. Viņu dzīvesstāsts tiek tālāk attīstīts un iekļauts dažādās rokasgrāmatās nodaļās, tādējādi nodrošinot praktisku saikni ar rokasgrāmatā aprakstīto teoriju. Visu šo varoņu dzīvesstāstu apkopojums ir dots atsevišķā sadaļā rokasgrāmatas nobeigumā. Visi varoņi un viņu dzīvesstāsti ir izdomāti, taču to prototipi ir reāli cilvēki, kas dzīvo nomaļās lauku kopienās valsts pierobežā.

Ceram, ka šī rokasgrāmata palīdzēs mentoriem – vietējiem amatniekiem apmācīt sociālā riska grupas cilvēkus, motivējot tos mainīt savu dzīvi uz labo pusi.

Projekts “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai” /Med-Craft, Nr.LLI-532/”.
Projekta galvenais mērķis ir motivēt un iedrošināt maznodrošināto kopienu pārstāvjus iesaistīties izglītojošos un sociāli ekonomiskos procesos, kas atraisītu viņu potenciālu un mainītu dzīves, kā arī, lai kļūtu par paraugu citiem savu kopienu pārstāvjiem.
Projekta galvenie rezultāti:
– Izstrādāta rokasgrāmata mentoriem (LV, LT, ENG) kā strādāt un motivēt sociālā riska grupas cilvēkus uzsākt savu uzņēmējdarbību kādā no amatniecības jomām.
– Apmācīti 40 vietējie amatnieki kā mentori darbā ar sociālā riska grupas cilvēkiem.
– Apmācīti 180 sociālā riska grupas cilvēki kādā no amatniecības jomām.
– Noorganizētas radošās meistardarbnīcas un sniegtas individuālās konsultācijas, mentoru-amatnieku vadībā, 120 sociālā riska grupas cilvēkiem, attīstot praktiskās iemaņas dažādās amatniecības nozarēs – tekstilizstrādājumi un adīšana, keramika, kokapstrāde, āda, papīrs un iepakojums.
– Uzlabota infrastruktūra uzņēmējdarbības veicināšanai 5 nozarēs.
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 217 126 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir EUR 184557,10 EUR.

Šis publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk